Trumpas pristatymas

Vadovas

Trumpas pristatymas

Pagalbos pavyzdžiai

Kur suteikta pagalba iki šiol

Žvilgsnis į Lietuvą

Banko sąskaita aukoms

Kontaktai ir informacija

 

Viešosios įstaigos „Solidarity“

pagalba vaikams Lietuvoje

 

Viešoji įstaiga "Solidarity" yra nepriklausoma ne pelno organizacija, kurios buveinė yra Vilniuje ir kurios uždavinys - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. "Solidarity" yra pagrindinė organizacija, kurią iki šiol sudaro viena įmonė - spaustuvė. Kitas įmones dar numatyta įkurti.

 

Tikslas
Tikslas yra krikščioniškojo žmogaus paveikslo ugdymas kaupiant lėšas labdarai tam, kad būtų materialiai ir finansiškai remiami vargstantys vaikai, vaikų globos įstaigos bei socialiai remtinos daugiavaikės šeimos Lietuvoje, šalinamas skurdas, užtikrinamas žmoniško gyvenimo pagrindas, teikiama pagalba savipagalbai ir ilgam pagerinamos minėtų vaikų gyvenimo sąlygos. Taip mes garbiname mūsų Kūrėją viskuo, ką darome, ir dirbame pelningai, kad galėtume atlikti šitą tarnystę.

Pagrindinės vertybės
Mums patikėtas lėšas mes panaudojame sąžiningai ir pagal tikslą. Lėšos koncentruojamos viename regione, kad būtų pasiektas kiek įmanoma didesnis efektas. Mes viešai kalbame apie skurdą, kad pasiektume struktū-rinių pokyčių skurstančiųjų labui. Mes esame silpnųjų balsas. Ką mes sakome, tą ir darome. Mes pateisiname pasitikėjimą ir duodame ataskaitą. Mes norime būti palaima. Mes norime ilgam prisiliesti prie gyvenimų, kad žmonės augtų Dievo žodyje. Mes dėkojame nuolankiai, kad Dievui tam esame reikalingi. Kai pagalba užbaigiama, daugiavaikė šeima gauna Bibliją lietuvių kalba su ranka įrašyta dedikacija, tai yra eilutės iš Biblijos. Biblija turi padrąsinti ir lydėti tėvus ir vaikus jų gyvenimo kelyje. Taip mes rodome į kryžių ir išganymą per Jėzų Kristų.

Vykdymas
"Solidarity" vadovas yra vokietis Gerhard J. Carl. Jis vadovauja "Solidarity" visuomeniniais pagrindais ir asmeniškai rūpinasi pagalbos vykdymu. Jis kuruoja pagalbą tol, kol pažadėta pagalba užbaigiama. Taip užtikrinama, kad pagalba tikrai pasiektų tas daugiavaikes šeimas, kurioms likimas siunčia tokius sunkius išbandymus. Pagalba, kuri teikiama nuolat glaudžiai bendradarbiaujant su vietiniais socialiniais darbuotojais ir merais, suteikiama vieną kartą ir būtent ten, kur didžiausias vargas ir kur nesitikima jokios kitos pagalbos. Pagalba suteikiama taip, kad šeimos galėtų pačios sau padėti ir prasimaitinti. Kiekvienai šeimai ieškoma atskiro sprendimo, kuris be problemų būtų suderintas su socialiniu kontekstu. Daugiavaikė šeima turi mažiausiai 3 vaikus. Vaikai lieka savo įprastoje aplinkoje.

Pagalbos programa
Perkamos nedidelės sodybos su dirbama žeme bei butai ir dovanojami daugiavaikėms šeimoms, suremontuojami ir apšiltinami gyvenamieji namai bei pagalbiniai pastatai, kad būtų šilta sunkiu žiemos metu, taip pat perimami ir padengiami slegiantys kreditai. Ši pagalbos programa yra vienintelė tokia Lietuvoje ir įgijo didelę reikšmę šioje Pabaltijo šalyje. Taip tėvai, kurie dažniausiai yra bedarbiai, turėdami nedidelę sodybą bent jau gali išmaitinti savo vaikus ir suteikti jiems stabilias sąlygas ateityje. Tokia dovana būna registruojama abiejų sutuoktinių vardu ir išsaugoma vaikams.

Finansinės priemonės
Daugiau kaip 14 metų "Solidarity" kasmet skiria 40 - 60 % grynojo pelno vargstantiems vaikams ir daugiavaikėms šeimoms. "Solidarity" turi teisę kaip viešas juridinis asmuo priimti aukas, dovanas, privačių asmenų paramą bei palikimą ir panaudoti savo tikslui. Nuo 1994 metų vaikų paramai Lietuvoje skirti 2,54 milijonai litų.

Apskaitos tikrinimas
"Solidarity" kontroliuoja valstybinės įstaigos ir tikrina nepriklausoma audito firma Lietuvoje IĮ "Audito centras". Pagal patikrinimo išvadas buhalterinė apskaita ir metinė atskaitomybė atitinka ES reikalavimus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir visuotinai pripažintus verslo principus.

Pagrindiniai regionai
Nuo 1994 iki 1999 metų pagalba savipagalbai daugiausia buvo teikiama Vilniaus apskrityje. Nuo 1999 metų pagalba savipagalbai daugiausia teikiama Marijampolės apskrityje. To priežastys yra didžiulis daugelio daugiavaikių šeimų, kurios gyvena šiame struktūriškai silpname regione, vargas ir geras bei abipusiu pasitikėjimu pagrįstas bendradarbiavimas su apskrities, rajonų ir seniūnijų atsakingais darbuotojais. Ypatingais atvejais patikrinami pagalbos prašymai ir iš kitų Lietuvos regionų, kaip pavyzdžiui, iš Šilutės ir Pakruojo rajonų. Abiem atvejais buvo rasta išeitis iš daugiavaikių šeimų slegiančios padėties nupirkus joms nedideles sodybas.

Marijampolės apskritis
Marijampolės apskritis susideda iš 5 savivaldybių: Šakių, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Marijampolės ir Kalvarijos. Jos plotas yra 4'460 kv.km., joje yra 185'000 gyventojų. 43 seniūnijose gyvena apie 4'100 daugiavaikių šeimų, turinčių 16'000 vaikų. Apie 1'000 daugiavaikių šeimų skursta. Trūksta tinkamų būstų, apšiltintų gyvenamųjų namų ir pagrindinių sąlygų, kurios užtikrintų prasimaitinimą ir suteiktų vaikams stabilias sąlygas ateityje. Vienos šeimos parėmimui vidutiniškai reikia 50'000 litų. Nuo 1999 metų buvo paremtos 51 daugiavaikės šeimos, turinčios 333 vaikų: 33 daugiavaikės šeimos gavo po nedidelę sodybą, 3 daugiavaikės šeimos gavo po butą, o 1 daugiavaikė šeima padėvėtą mikroautobusą VW Transporter. 12 daugiavaikių šeimų buvo suremontuoti ir apšiltinti gyvenamieji namai, kad būtų šilta sunkiu žiemos metu, 1 daugiavaikei šeimai buvo užbaigtas statyti gyvenamasis namas ir už 1 daugiavaikę šeimą buvo perimtas ir sumokėtas bankui slegiantis kreditas gyvenamajam namui.

Valstybiniai apdovanojimai
Už šią veiksmingą pagalbą savipagalbai Gerhard J. Carl buvo ne kartą viešai pagerbtas. Svarbiausi apdovanojimai yra valstybės prezidento suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius, Vilkaviškio rajono Garbės piliečio vardas, Šakių rajono Garbės piliečio vardas, Kazlų Rūdos savivaldybės Garbės piliečio vardas, Kalvarijos savivaldybės Garbės piliečio vardas, Marijampolės miesto Garbės piliečio vardas, Marijampolės apskrities viršininko garbės ženklas, populiarios televizijos laidos "Bėdų turgus" "Žaliojo obuolio" apdovanojimas bei Lietuvos radijo klausytojų sprendimu "2006 metų žmogaus" vardo suteikimas. Šie apdovanojimai yra ir ypatingas vargstančių daugiavaikių šeimų, "Solidarity" darbuotojų ir visų bičiulių Lietuvoje iš politikos, verslo ir kultūros sričių, kurie savanoriškai remia ir kuruoja šį darbą, įvertinimas.

2008 m. birželis